Heikki Vestman Elämäsi paras asiantuntija olet sinä.

Konsernilainoilla ei voi vivuta siirtohintaa ylös

  • Konsernilainoilla ei voi vivuta siirtohintaa ylös

Caruna-gate on nostanut median ja ihmisten kiinnostusta energiamarkkinoita, sähköverkkoja ja niiden regulaatiota kohtaan. Hyvä niin.

Karulla tavalla ovat paljastaneet lainsäädännön aukot. Perusasiat verkkovalvonnasta löydät edellisestä blogimerkinnästäni. Siinä kerrotaan muun muassa, että lain mukaan siirtohinnoittelun valvonta perustuu Energiaviraston kullekin yhtiölle kahdeksaksi vuodeksi vahvistamiin valvontamenetelmiin.

Neljän vuoden välein Energiaviraston tulee laskea, onko verkkoyhtiön hinnoittelu pysynyt kokonaisuutena valvontamenetelmien sallimissa rajoissa. Lainsäädäntöä voitaisiin paikata Energiaviraston esityksen mukaisesti kertakorotuskatolla (korotuksen suuruus ja toteuttamisväli) sekä rajaamalla mahdollisuuksia käyttää verkkoyhtiön tuottoa voitonjakoon eli takaamalla tuoton käyttämistä investointeihin. Eduskunnan talousvaliokunta esitti eilen samaa.

Julkinen keskustelu on paljastanut myös melkoista ymmärtämättömyyttä Energiaviraston valvontamenetelmistä, joihin kohtuullisen hinnoittelun valvonta pohjaa. Asioita, jotka eivät liity toisiinsa, on sotkettu keskenään.

Yksi tyypillinen virhekäsitys liittyy kritisoitujen konsernin sisäisten lainojen ja näiden koron käsittelyyn hinnoittelun valvonnassa. Ainakin arvostamieni oman alansa asiantuntijoiden entisen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korholan blogi sekä Suomen johtaviin kilpailuoikeuden asiantuntijoihin kuuluvan Petri Kuoppamäen haastattelu HS:ssa antoivat ymmärtää, että sähköverkkoyhtiön olisi mahdollista vivuta siirtohintaa ylös konsernilainoilla ja näiden ei-markkinaehtoisilla korkokuluilla.

Konsernin sisäiset lainat ja niiden korko eivät kuitenkaan vaikuta kohtuullisen tuoton ja hinnoittelun määrittelyyn Energiaviraston valvontamenetelmissä.

Valvontamenetelmien perusrakenne

Valvontamenetelmien perusrakenteesta on säädetty sähkömarkkinalainsäädännössä. Ohessa on kuvattu menetelmät yksinkertaisena kaaviona. Ote on Energiaviraston kotisivuilla julkaistusta valvontamenetelmästä.

Viraston valvontamenetelmissä sähköverkkoon sitoutuneelle pääomalla on määritetty kohtuullinen tuottoaste, WACC. Sitoutunut pääoma on menetelmien mukaan käytännössä sähköverkon nykykäyttöarvo, joka perustuu Energiaviraston määrittämiin verkkokomponenttien standardiyksikköhintoihin. Sitoutuneen pääoman ja kohtuullisen tuottoaseteen tulona saatua sallittua tuottoa verrataan sähköverkkoyhtiön toteutuneeseen oikaistuun tulokseen. Se määritetään liikevoitosta, jota korjataan muun muassa tehokkuus-, laatu- ja toimitusvarmuuskannustimilla.

Konsernilainojen ja koron vaikutus sähkönsiirron hinnoitteluun

Miksei siis tuloslaskelman tai taseen manipulointi ja tuoton hinaaminen ylöspäin ole mahdollista konsernin sisäisillä lainoilla ja näiden ylimitoitetuilla koroilla?

Ensinnäkin koska kohtuullinen tuotto lasketaan käytännössä sähköverkon nykykäyttöarvosta, joka perustuu Energiaviraston vahvistamiin standardiyksikköhintoihin. Tase oikaistaan siten, että vastattavaa puoli tasataan taseen vastaavaa puolen kanssa, joka koostuu pääasiassa sähköverkon nykykäyttöarvosta.

Kohtuullinen tuotto lasketaan oikaistun taseen oman pääoman ja korollisen vieraan pääoman summalle eli sitoutuneelle pääomalle. Tämä sitoutunut pääoma vastaa kuitenkin käytännössä enintään sähköverkon nykykäyttöarvoa. Vaikka yhtiö rakentaisi taseeseen konsernilainajärjestelyn, sähköverkon nykykäyttöarvo muodostaa katon sille sitoutuneelle pääomalle, jolle kohtuullinen tuottoprosentti WACC lasketaan.

Toiseksi tätä sallittua tuottoa verrataan yhtiön toteutuneeseen oikaistuun tulokseen, joka määritetään liikevoitosta alkaen. Rahoituskulut tulevat tuloslaskelmassa vasta liikevoiton jälkeen, eikä niillä ole merkitystä toteutuneen oikaistun tuloksen laskemisessa. Muutoinkin valvontamenetelmien mukaan Energiavirasto palauttaa ennen liikevoittoa eräitä kirjanpitoeriä, joilla ei siten pääse keplottelemaan.

Sähköverkkotoimintaa harjoittavan yrityksen on lain mukaan laadittava sähköverkkotoiminnalle eriytetty tilinpäätös. Se toimii edellä kuvatun laskennan pohjana. Eriytettyyn tilinpäätökseen saa sisällyttää vain sähköverkkotoiminnan kuluja. Kulut kirjataan lähtökohtaisesti kirjanpidon aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Kun toteutuneesta oikaistusta tuloksesta vähennetään laskennallinen sallittu tuotto, selviää, onko yhtiö yli- vai alihinnoitellut. Konsernin sisäiset lainat ja niiden korot eivät siten liity Energiaviraston valvontamenetelmiin ja kohtuullisen hinnoittelun valvontaan, eikä niillä saa hinattua hintaa ylös.

Epäsymmetrinen informaatio ja valvonnan haasteet

Luonnollisen monopolin valvonta on haastavaa. Siihen, kuten kaikkeen valvontaan, liittyy informaation epäsymmetrisyys: sähköverkkoyhtiöllä on viranomaiseen nähden etulyöntiasema tietämyksessä omasta liiketoiminnastaan. Lisäksi sääntelyteoreettinen tosiasia on, että myös tarkkaan harkittu ja tehokas regulaatio on parhaimmillaankin epätäydellistä. Energiavirasto on tuonut esiin, että osa sähköverkkoyhtiöistä saattaa etsiä valvonnan mahdollisia aukkokohtia.

Luonnollisen monopolin ja voiton tavoittelun yhdistämiseen liittyy perustavanlaatuisia haasteita, joista lisää myöhemmin. Ongelmien ratkaisemisessa sekä lainsäädännön ja valvonnan kehittämisessä ei kuitenkaan auta, että keskustelua käydään virheellisillä tiedoilla ja yhdistämällä toisiinsa liittymättömiä asioita.

Aggressiivista verosuunnittelua suitsittava

Konsernin sisäisten lainat ja niiden korko ovat siis verotuskysymys. Lähtökohdan tulee tietysti olla, että tulosta verotetaan siellä missä tulos on tehty. Aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttuminen EU:n sisällä on erityisesti EU-lainsäätäjän tehtävä, koska pääomat voivat EU:n sisällä liikkua vapaasti. Laajemmin vaaditaan OECD-maiden yhteistyötä.

 

Kirjoittaja on energiamarkkina-asioihin perehtynyt lakimies, joka työskentelee Energiavirastossa. Kirjoittajan näkemykset ovat kirjoittajan yksityisiä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat